Nová pravidla pohledem autora
Dnes je 17.02.2020

Rozhovory | 15.02.2019

Prvním dnem tohoto měsíce vstoupila v platnost nová Pravidla OB. Hlavním autorem nových Pravidel, která se přizpůsobila digitální éře a rozvoji OB, je Jan Fiala. Povedlo se nám jej odchytit na rozhovor. V něm Honza vypichuje jak přípravu nových Pravidel, tak hlavní novinky. Je nejvyšší čas si je nastudovat, první oficiální závod proběhne podle nových pravidel již 15. března!

Jan Fiala (BBM7205), R1, IOF Advisor, autor nových Pravidel OB

Ahoj Honzo, v listopadu jsi měl přednášku o nových Pravidlech OB na semináři v Plzni, můžeš prozradit, proč vlastně budeme mít nová Pravidla?

Na tom, že je zapotřebí připravit nová Pravidla OB, se soutěžní komise sekce OB dohodla na semináři 2017 ve Šternberku, kde na svém pravidelném podzimním jednání vybrala skupinu pro přípravu nových Pravidel ve složení David Aleš, Petr Klimpl, Ondřej Sysel a já. Skupina byla začátkem roku 2018 doplněna ještě o Petra Hraničku.
Důvodem pro potřebu novelizace byly především skutečnost, že stávající Pravidla vznikla v roce 2010, a od té doby se významně změnila jako mezinárodní Pravidla IOF, tak i prostředí českého OB – například bylo zapotřebí reagovat na vznik informačního systému ORIS, na stále významnější zastoupení elektronické komunikace při přihlašování na závody, na intenzivnější využívání výpočetní techniky. No a taky se ukazovalo, že stávající Pravidla nedostatečně určují povinnosti a sankce za jejich nedodržení, a v Pravidlech nebyla vůbec řešena mediální stránka našeho sportu, která naopak na mezinárodním poli nabývá čím dál většího významu.

Chápu důvody, proč bylo třeba nová Pravidla připravit – jak to vlastně probíhalo?

Skupina pro přípravu nových Pravidel se na jaře 2018 dohodla na harmonogramu prací a na tom, že nová Pravidla OB nebudou revoluční změnou, ale budou nadále vycházet z mezinárodních pravidel IOF a bude zrevidováno pořadí jednotlivých bodů Pravidel tak, jak logicky navazují při přípravě závodů. V průběhu jara vznikla základní osnova, která byla počátkem letních prázdnin dopracována do podoby prvního draftu. Pak byla oslovena veřejnost, která podala celou řadu námětů a připomínek, které byly do Pravidel zapracovány. Ke konci prázdnin proběhla oponentura obsahu v rámci přípravné skupiny, na což na podzim navázala oponentura v soutěžní komisi.
Poté byla ještě jednou oslovena veřejnost, která se mohla znovu vyjádřit k hotovým Pravidlům, a konečně v říjnu na základě těchto připomínek veřejnosti vznikla verze Pravidel OB, která byla schválena soutěžní komisí, vedením sekce OB a následně výkonným výborem ČSOS. Nová Pravidla OB vstoupí v platnost od 1. února 2019.

Detail ražení kontroly čipem SI. (Foto: Anna Auermüllerová / O-news.cz)

Jaké jsou tedy ty nejpodstatnější novinky v nových Pravidlech?

Jak jsem řekl, nová Pravidla OB nejsou revolucí. Tou nejrevolučnější změnou je, že v Pravidlech už není příloha o ražení. Tuto přílohu nahrazuje nová směrnice “Ověřené systémy označování závodních průkazů”. Je to proto, že směrnici lze měnit mnohem operativněji než celá Pravidla, a v oblasti ražení dochází k poměrně častým změnám. Novinkou pro rok 2019 na mezinárodním poli je například možnost, kdy závodník smí pořadatele za poplatek 20 EUR (případně ekvivalent této část v národní měně) požádat o vyčtení paměti kontroly v případě, kdy mu v čipu chybí záznam o průchodu danou kontrolou. A pokud se po vyčtení paměti prokáže správný průchod, je závodníkovi poplatek vrácen a průchod kontrolou uznán. Obdobnou novinku proto ve směrnici najdeme i pro české závody, jen poplatek je uveden ve výši 500 Kč. Ve směrnici je rovněž výslovně uvedeno, že pořadatelé mohou vyčítat obsah paměti označovacích jednotek a uchovávat tyto záznamy pro potřeby budoucího použití.

Přidávaly se ještě nějaké další body?

Další změnou v nových Pravidlech je zcela nový bod “Reklama a média”, jenž nastavuje pravidla pro reklamu (zakazuje reklamu na tabákové výrobky a lihoviny; povolena zůstává reklama pivovarů), ale řeší rovněž to, aby reklamy na startovním čísle závodníků byly viditelné, a upozorňuje na potřebu součinnosti se zástupci médií pro účely reportáží o závodech a jejich výsledcích.
V Pravidlech také nově najdeme bod “Prostory s omezeným přístupem”, který mj. definuje mapové značky, do nichž je zakázán vstup nebo které je zakázáno překonávat. Rovněž je nově definována možnost pořadatele přidělit vybraným závodníkům GPS jednotky a povinnost těchto závodníků nést přidělenou GPS jednotku v průběhu závodu. A konečně se v Pravidlech objevuje definice Karantény.
Další novinkou, která stojí za zmínku, je povinnost zveřejnit nejpozději 3 dny před uzávěrkou přihlášek (prvním termínem) předběžné parametry tratí; skutečné parametry se pak od předběžných nesmí lišit o více než 500 m u délky a 50 m u převýšení.

Česká Pravidla se opět přibližují těm světovým. IOF WRE závody byly důvodem vzniku několika bodů Pravidel.

Není toho zrovna málo, ale přednáška byla na 90 minut, nezapomněl jsi zmínit ještě něco?

Ostatní změny a novinky již popíši jen heslovitě:
– definice hierarchie Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů
– definice, kdo je IOF Event Adviser a jaké jsou jeho pravomoci a odpovědnosti
– definice, co je to informační systém ORIS a k čemu slouží
– zdůraznění principu Fair play
– možnost pořádajícího orgánu jmenovat ve výjimečných případech hlavního rozhodčího
– odpovědnost Stavitele tratí vůči Hlavnímu rozhodčímu
– možnost sankce pro Hlavního rozhodčího a Stavitele tratí při nedodržení jejich povinností
– možnost startu žen v mužských kategoriích (ženy nemusejí hlavního rozhodčího o souhlas žádat, ale bez jeho souhlasu nesmí být v mužské kategorii hodnoceny)
– odlišné pojmenování kategorií (M+W) na závodech, zařazených do soutěží IOF (WRE)
– primární přihlašování na závod pomocí ORISu a e-mailu
– možnost uvádět e-mailovou adresu jako adresu pro zaslání protestů proti celkovým výsledkům
– výčet nejdůležitějších odlišnosti a povinností v rozpise či pokynech při pořádání závodů, zařazených do soutěží IOF (WRE)
– povinnost již do rozpisu uvést, zda bude organizování hlídání dětí závodníků (školka)
– upozornění, že přihlášením na závody dává závodník souhlas s použitím osobních údajů (GDPR)
– povinnost zveřejnění Pokynů nejpozději 48 hodin před konáním závodu v ORISu
– upozornění na skutečnost, že Pokyny jsou závazné a pokud se jimi závodník neřídí, vystavuje se riziku diskvalifikace
– úprava tolerance pro směrné časy, nově v procentech předpokládaného času vítěze (20% u závodů do 30 minut, 15% u závodů s předpokládáným časem vítěze 30-100 minut, 15 minut pro závody s předpokládaným časem vítězen nad 100 minut).
– předepsaná měřítka map pro jednotlivé typy závodů
– změna minimální vzdálenosti kontrol (již není určeno v milimetrech na závodní mapě, ale v metrech v terénu, tj. 30 metrů pro mapy s měřítkem menším než 1:5000 a 15 metrů pro mapy v měřítku 1:5000 a větším.
– upozornění na způsob řazení map k odběru
– nová definice cílového doběhu, který by měl vždy být značený a posledních 20 metrů cílového doběhu má být přímých, tj. bez zatáčky
– zkrácení doby od ukončení sportovní kace pro zveřejnění výsledků v ORISu
– zkrácení doby pro podání Protestu (do 30 minut po plánovaném uzavření cíle)
– zkrácení doby pro řešení podaného Protestu jury (do 60 minut po plánovaném uzavření cíle)
– upozornění na povinnost archivovat oficiální výsledkové listiny, startovní listiny a záznamy o průchodu všemi kontrolami (například vyčtenými paměťmi kontrol včetně SIAC OFF, CHECK, FINISH)

Tak tímto seznamem jsi mě zcela vyčerpal, nezbývá než doufat, že nová Pravidla vydrží co nejdéle, díky!

Já děkuju a kdyby bylo něco nejasného, rád se pokusím vysvětlit souvislosti.

Facebooktwitter


  1. -ury- says:

    Tak máme tu první rozpisy nové sezony a někteří ty nová pravidla ani neviděli :-).

Leave a Reply to -ury- Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *