Pořádáme oblasťák! – DÍL 4

od | 16. 7. 2020 | Metodika, Orientační běh

Nutná administrativa. Tak by se dal nazvat podtitul již čtvrtého dílu Pořádáme oblasťák! Minule jsme si pověděli, kde lze a nelze pořádat závody nebo jak objevit nový terén. Dnes se podíváme na to, jak získat veškerá povolení.

Majitel lesa, myslivec, revírník… Ti všichni jsou takzvaní provozovatelé lesa, kteří si platí, aby zde mohli vykonávat určitou činnost. Veškeré aktivity konané na území lesa tak musí respektovat jejich práva. Určitě by se vám nelíbilo, kdyby vám v průběhu grilovačky na zahradě někdo pobíhal od stromu ke stromu jen tak. Proto je nutné od všech orgánů získat souhlas, abychom mohli závod uspořádat a nic zásadního nenarušili. K dnešnímu dílu byla využita skvělá kniha “Organizování sportovních a volnočasových aktivit v lese” od pánů Roberta Müllera a Karla Haase. Ta vše rozebírá ještě ve větších souvislostech.

Měsíc před závody!

Každý oblastní žebříček je současně hromadnou sportovní akcí. Organizované nebo hromadné sportovní akce lze v lese konat na základě oznámení orgánu státní správy lesů. V oznámení, které musí být předloženo nejméně 30 dnů před dnem konání této akce, pořadatel uvede místo a termín konání této akce, předpokládaný počet účastníků, způsob zajištění a souhlas vlastníka lesa. Rozhodně doporučujeme podat žádost mnohem dříve. Orgán státní správy totiž může do 15 dnů ode dne doručení oznámení stanovit doplňující podmínky. Jistě se mnozí ptají: co je to orgán státní správy? Je to obec s rozšířenou působností, tzv. ORP. Těch je v České republice dohromady 205. Často se vám tak může stát, že prostor závodů se nachází na vícero územních jednotek. Pokud závody přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností, pak je nutné podat žádost příslušnému krajskému úřadu.

Obce s rozšířenou působností. Zdroj: Wikipedia.

Souhlas vlastníka

To však není jediná povinnost. Jak jste si jistě pozorně přečetli výše, k oznámení orgánu státní správy je nutné předložit souhlas vlastníka. A to občas může být velký oříšek. Některé prostory vlastní několik desítek soukromníků, jindy se může jednat o státního majoritního vlastníka. Právě státní lesy (Lesy ČR, Vojenské lesy, …) jsou nejrozšířenější. Tvoří zhruba 60 % všech lesů. Dost lesů vlastní i města či obce a nezanedbatelný poměr mají i soukromníci. Nahlížení do katastru nemovitostí doporučujeme skrz aplikaci ČÚZK. Doporučujeme se s vlastníkem setkat osobně, pokud to je jen trochu možné. Seznámit ho s orientačním během, ukázat mu fotky z minulých akcí a ubezpečit ho, že žádný nepořádek po akci nevznikne. Většina negativních stanovisek totiž vychází právě z nepochopení našeho sportu, a proto je důležité vysvětlovat a snažit se výměnou za to i vypomoci (např. sběrem semen, sázením stromů, zasláním několika výtisků map, …). I přes osobní kontakt je nutné si vyžádat písemný souhlas, který budeme potřebovat pro jednání s orgánem státní správy lesů. Pokud se jedná o soukromníka a vzor souhlasu mu předpřipravíte, určitě zvýšíte pravděpodobnost udělení souhlasu. Případně společně s předpřipraveným dokumentem zaslat i s ofrankovanou nadepsanou zpáteční obálku.

Žádost o souhlas vlastníka by měl obsahovat:

  • informace o pořadatelském subjektu a osobě zodpovědné za organizaci (případně statutární zástupce organizace)
  • datum plánované akce včetně přípravy a následného úklidu
  • předběžný harmonogram dne závodu
  • předběžný počet účastníků
  • zákres lokality

Někteří vlastníci pozemků chtějí také přesné zákresy kontrol. To často při žádosti o povolení nevíte. Nicméně nedoporučujeme zasílat mapu s kontrolami, protože nevíte, zda se neobjeví na úřední desce či v jiném prostoru, kam někteří závodníci mají přístup. Proto doporučujeme případnou mapu ukázat pouze na osobním jednání a případně nesrovnalosti řešit právě na schůzce.

Lesy. Tělocvična orientačních běžců. Foto: Alena Voborníková.

Jak v CHKO?

Pořádání akcí na území CHKO není žádným zákonem zakázáno a je tudíž možné zde pořádat závody v orientačním běhu. Nicméně kromě souhlasu ze strany vlastníka pozemků je nutné se také řídit zákony o ochraně přírody a krajiny. Souhlasné stanovisko příslušného CHKO je nutnou podmínkou při pořádání závodů v orientačním běhu. Je potřeba mít na paměti, že CHKO však nemusí pouze omezit nebo zamezit vstup do lesů, ale i do dalších částí krajiny. To se může týkat luk, které se často využívají buď jako parkoviště, nebo pro centra závodů. Ze zákona je v CHKO zakázáno parkovat na loukách, a proto je nutné vždy požádat navíc i o výjimku. Doporučujeme se tomuto spíše vyvarovat a snažit se nacházet místa pro parkování automobilů na zpevněných plochách. Co se formální stránky týče, je oznámení podávané v této souvislosti obsahově totožné s oznámením podávaným orgánu státní správy lesů. Stejně jako u vlastníka lesa doporučujeme navštívit příslušné CHKO a představit jim koncept závodu osobně. CHKO v poslední době nechtějí povolovat závody v době hnízdění ptáků, tj. období zhruba od poloviny března do července. Vše je ale předmětem jednání a závisí také na území.


Základní obecná pravidla pořádání akcí na území CHKO jsou následující (dle Müllera & Haase):
– Z pořádání akcí je paušálně vyloučena I. zóna CHKO.
– Konání závodu musí pořadatel projednat se správou příslušné CHKO nejdéle 2 měsíce před konáním závodu.
– Správa CHKO může po pořadateli, nejméně 1 měsíc před konáním závodu, požadovat projednání konkrétních tras a společné rozhodování o určení místa startu, cíle a ostatních zařízení souvisejících s akcí (WC, parkování, …)

Různá maloplošná území (například národní přírodní rezervace), která nejsou v CHKO, podléhají schválení danému krajskému úřadu.

V poslední době se několika klubům podařilo získat povolení k pořádání akcí v národních parcích. Například v tom Krkonošském NP jsou veškeré akce jsou posuzovány individuálně ve správním řízení, větší šanci na její udělení ale budou mít akce, které budou splňovat několik podmínek (např. tradiční akce, nebudou zasahovat do klidových území KRNAP, nebudou se týkat Sněžky, … atd.).


Mapa CHKO a Národní parků. Chybí Máchův kraj a Brdy. Zdroj: Wikipedia.

Pořádání ve městě

S rozvojem sprintových disciplín se orientační běžci dostávají více do měst a parků. Povolování akcí je trochu jiné oproti lesům a liší se dle území a případnou vyhláškou dané čtvrti či města. Proto doporučujeme jako první navštívit starostu města nebo příslušného člena rady zodpovědného za tyto aktivity. Pokud máme centrum závodu na náměstí či jiném prostranství, pak je nutné požádat o Zábor veřejného prostranství. To je často zpoplatněné, ale záleží na konkrétní obci. Ve městě se také často přebíhají nejrůznější komunikace a souhlas s určitým omezením či uzavírkou je nutné projedat s obcí, městem, krajem nebo příslušnou Správou a údržbou silnic. Je současně nutné mít zpracované dopravní značení, projednané objízdné trasy (opět se všemi vlastníky komunikací, kterých se objízdná trasa týká), získat kladné stanovisko daného dopravního inspektorátu Policie ČR a dále podat žádost na odbor dopravy (žádosti musí být dvě, první je stanovení dopravního značení a druhá rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace). S těmito žádostmi vám většinou poradí příslušné odbory města a také soukromé firmy, které se tímto živí mají v oboru velké zkušenosti. Nelze také zapomenout na projednání se všemi majiteli pozemků a areálů, kde závod bude probíhat. Pokud je to jen trochu možné, tak se domluvit i na společném otevírání všech branek, dveří i průchodů. To může být velmi palčivým problémem při organizaci sprintu a je potřeba toto rozhodně nepodcenit.

Užitečné odkazy a dokumenty

A to je pro dnešek vše. V příštím dílu si povíme, co je potřeba před zahájením mapařských prací, jak vybrat správného kartografa, kde mapu zaregistrovat a mnoho dalšího, které souvisí s mapou.

Seriál “Pořádáme oblasťák”

Díl 1
Díl 2
Díl 3
Díl 4 (dnešní díl)

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Dnes je 3. 12. 2023
a svátek má Svatoslav.